Projekt pod nazwą „Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego” o nr 209-1-PL01-Ka101-064302 jest realizowany w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jest to projekt jednoroczny trwający od 12.07.2019 do 11.07.2020 r będący projektem akcji KA1 - „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013 takich jak programy „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Celem projektu „Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego” jest rozwinięcie w naszym liceum innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego. Mają one pomóc uczniom, którzy w dużej mierze pochodzą z małych miejscowości i niejednokrotnie mają słabsze umiejętności w zakresie języka angielskiego nabyte na wcześniejszych etapach kształcenia. Aby wspomóc naszych uczniów, chcemy wesprzeć się metodami nauczania wypracowanymi przez organizację Toastmasters International. Jest to zasłużona organizacja non profit, której głównym celem jest szerzenie umiejętności komunikacji i przemawiania publicznego. Jej początki o sięgają 1924 roku, kiedy to Ralph Smedley zdając sobie sprawę z zapotrzebowania na naukę publicznego przemawiania złożył w Kalifornii klub, który nazwany został Toastmasters. Obecnie Toastmasters International zrzesza ponad 352 000 członków w 16 400 klubach, rozlokowanych w 142 państwach.

Jako szkoła widzimy,że cele tej organizacji polegające na uczeniu przemówień publicznych oraz przełamywania stresu i dodaniu mówcy pewności siebie są świetnym przykładem edukacji pozaformalnej zwłaszcza jeśli odbywa się ona w języku obcym. Jak pokazał realizowany niedawno przez jednego z nauczycieli pilotażowy projekt, inspirowanie się w nauczaniu języka angielskiego metodami tej organizacji jest pomocne w nauczaniu tego przedmiotu. Dokonana ewaluacja pokazała, że w opinii uczniów takie innowacyjne metody są dla nich wsparciem w nauce tego przedmiotu. Ewaluacja pilotażowego projektu pokazała też konieczność pewnych jego modyfikacji.

Realizując projekt „Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego” rozwijamy w naszej szkole innowacyjne metody nauczania języka angielskiego, które są inspirowane zajęciami klubów Toastmasters.

Wyznaczeni nauczyciele wraz z uczniami uczestniczą systematycznie w anglojęzycznych spotkaniach klubu mówców Inspire Rzeszów Toastmasters. Dzięki stworzeniu takiej możliwości dodatkowych pozalekcyjnych form poszerzania znajomości języka angielskiego, zainteresowani uczniowie poznają min. zasady tworzenia wypowiedzi publicznych, uczą się jak przełamać opory językowe, czy unikać stresu naturalnie związanego z wypowiedzią na forum. Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w tych spotkaniach a także próbują aktywnie w nich uczestniczyć.

Ponadto nauczyciele zaangażowani w realizację projektu w trakcie prowadzonych zajęć języka angielskiego wdrażają korzystając z wzorców klubu Toastmasters elementy umiejętności przygotowania wypowiedzi na forum tzw. public speaking. Uczniowie regularnie mają możliwość prezentowania swoich prezentacji oraz przemówień. Prezentacja na mini forum klasowym przygotowanej i skonstruowanej według ustalonych zasad wypowiedzi uczy nie tylko jak kontrolować stres i przełamywać pewne bariery językowe ale i zwiększać pewność siebie ucznia co szczególnie wspiera osoby którym trudniej jest opanować pewne treści programowe.

Nauczyciele zaangażowani w realizację projektu nie tylko zwracają większą uwagę na wymowę oraz pomagają uczniom w przełamywaniu stresu podczas publicznych wypowiedzi, który to w języku obcym jest zwielokrotniony ale i przygotowują interesujące dla uczniów przemówienia np. dla klas matematyczno-fizycznych z dziedziny matematyki, komputerów kwantowych, historii Wielkiej Brytanii itp. Uczniowie chętnie uczestniczą w zaproponowanych pozalekcyjnych spotkaniach anglojęzycznych klubu mówców Toastmasters.

Podczas fakultatywnych spotkań anglojęzycznych w ramach klubu mówców Inspire Rzeszów Toastmasters młodzież w ramach dobrych praktyk doświadcza obserwując występujących tam mówców jak ważne jest realizowanie zasady uczenia się przez całe życie.

Bardzo ważne jest też, że uczniowie obserwując nawzajem swoje mini przemówienia uczą się od siebie co jest bardzo ważnym etapem rozwoju umiejętności językowych. Organizowane klasowe anglojęzyczne spotkania w konwencji Toastmasters cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy chętnie zgłaszają swój udział w ich przygotowanie oraz aktywnie w nich uczestniczą. W trakcie zajęć uczniowie przygotowują swoje wypowiedzi, prezentacje przestrzegając zasad konstruowania przemówień publicznych. W trakcie przemówień biorące udział osoby prezentowały wypowiedzi min. mówiąc o swoich pasjach muzycznych, filmowych itp. Poruszane były także tematy naukowe np. dotyczące kosmosu, zagadnień przyrodniczych czy społeczno-psychologiczne mówiące np. o zaangażowaniu społeczno-charytatywnym, różnicach międzypokoleniowych czy prezentujące współczesne osiągnięcia w dziedzinie technik informatycznych. Prezentowane wypowiedzi omawiane były przez osoby, które podjęły się pełnienia funkcji gramatyka (osoby analizującej poprawność gramatyczną wypowiedzi), kontrolera płynności wypowiedzi, chronometrażysty (kontrolującego ramy czasowe wypowiedz) oraz osobę prowadzącą spotkanie pod kątem wybranego tematu. Oczywiście odbywało się to w życzliwej atmosferze a celem było wsparcie mówcy i pomoc w polepszeniu przez niego kolejnych wypowiedzi.

Prowadzona ewaluacja potwierdza potrzebę organizowania tego typu działań. Wykazała ona także efekty tych metod, którymi jest min. podniesienie znajomości języka angielskiego, zwiększenie umiejętności przemawiania na forum czy zwiększenie językowej pewności siebie oraz nauka kontroli stresu związanego z wypowiedzią na forum.

Projekt w opinii uczniów:

„Nabrałam większej pewności siebie i otwartości w mówieniu po angielsku.”

„Poszerzam słownictwo przygotowując wypowiedź, powtarzam także struktury gramatyczne oraz rozwijam umiejętność poprawnego wypowiadania się.”

„Przede wszystkim uczę się pewności siebie i płynności w języku. Uczymy się żywego języka a nie reguł gramatycznych”

„Podczas przygotowywania dłuższych wypowiedzi uczę się zwalczać barierę anglojęzyczną, rozwijam się. Na spotkaniach Toastmasters mogę bardziej obyć się z mową angielską, posłuchać innych osób, uczyć się razem z nimi.”

„… dzięki temu patrzymy szerzej na takie wypowiedzi publiczne i zwracamy uwagę nie tylko na to co mówimy, ale również na to jak wyglądamy tzn. na nasza mimikę twarzy, mowę ciała itp.”

W trakcie realizowania projektu w związku z pandemią koronawirusa oraz zmianą zasad funkcjonowania szkoły i wprowadzeniu zdalnego nauczania od 25 marca 2020 zajęcia z uczniami objęte projektem są kontynuowane poprzez platformę Microsoft Office Teams, która jest oficjalną platformą szkoły w trakcie prowadzenia online nauczania. Dzięki możliwościom które stwarza uczniowie w zmodyfikowanej formie – wideokonferencji uczestniczą oraz organizują klasowe spotkania w trakcie których prezentują swoje umiejętności publicznego przemawiania. Również ta forma niejako wymuszona zaistniałą sytuacją pomimo pewnych ograniczeń stwarza nowe możliwości. Dzięki formie tzw. online zajęć część uczniów jest bardziej aktywnych oraz odczuwa mniejszy stres związany z przełamaniem tzw. bariery językowej.

Opinie uczniów

Udział w spotkaniu internetowym Toastmasters był dla mnie niezwykle interesującym doświadczeniem. Miałam możliwość wysłuchania wypowiedzi mówców i poznania nowych słów, czy wyrażeń. Ponadto, zdobyłam nową dawkę wiedzy w zakresie np. komputerów kwantowych. Tym, co szczególnie mi się podobało była organizacja spotkania w bardzo profesjonalny sposób. Jako całość, wydarzenie było inspirujące, a uczestniczenie w nim jako internetowa publiczność było dla mnie przyjemnością.

Participation in the online Toastmasters meetings was such an interesting experience. I had an opportunity to listen to great speakers and learn some new vocabulary and phrases. Furthermore, I also learned some interesting facts e.g. in the field of quantum computers. What I appreciate above all was the fact that the online meetings were organised in a really professional way. As a whole, the events were very much inspiring. It was a pleasure to be a part of the online audience.

Anna kl 2

W trakcie czasu zdalnego nauczania odbyły się w czasie zajęć języka angielskiego otwarte zajęcia online podczas których uczniowie klasy 2b o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym zaprezentowali swoje umiejętności przemawiania publicznego prezentując je w formie spotkania klubu mówców Toastmasters. Jako mówcy wystąpili Vittoria Kudlik przedstawiając wypowiedź "A brief guide to the generations", Oliwia Staszkiewicz „How to be a teenager” oraz Maciej Zielecki „Pure perfection”. Jako osoba moderująca spotkanie - toastmaster zaprezentował się Piotr Szubart. Osobami oceniającymi były – Anna Szydełko (chronometrażysta), Albert Kot (gramatyk) oraz Jakub Iżela (kontroler płynności). W spotkaniu uczestniczył min. dyrektor szkoły Marek Plizga oraz wychowawca klasy Urszula Bieniasz, która oceniła pozytywne efekty projektu również z perspektywy ogólnowychowawczej.

Opinie uczniów

Spotkania Toastmasters są okazją nie tylko na szlifowanie swoich umiejętności językowych, ale także sztuki przemawiania. Na każdym spotkaniu wyznaczony jest zespół, który kontroluje jego przebieg. Oprócz nich w spotkaniu występują mówcy, a także goście, którzy słuchają przemówień i, jeśli chcą, mogą wziąć aktywny udział i spróbować wystąpić na scenie. Na spotkaniach panuje przyjazna atmosfera, a uczestnicy są wobec siebie życzliwi. Myślę, że jest to bardzo atrakcyjna forma nauki oraz pomoc w pokonaniu lęku scenicznego. Przy okazji z przygotowanych mów można dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy i słownictwa z nimi związanego. Na końcu spotkania przygotowane jest podsumowanie, w którym gramatyk poprawia wyłapane błędy, "ah counter" zwraca uwagę na to, jak często mówcy zatrzymali się podczas mowy, a "timer" sprawdza, czy wszyscy zmieścili się w wyznaczonym czasie.

Dzięki tym informacjom, każda następna mowa jest coraz lepsza.

Zarówno uczestnicząc aktywnie jak i zwyczajnie słuchając, z każdego spotkania wynosi się coś nowego i jest to dobrze spędzony czas. Toastmasters meetings are an opportunity not only to polish your language skills, but also your public speaking. Every meeting, there' a team supervising its course. Other than them, people participating are speakers as well as guests, who listen to the speeches and, if they want, can take active part and try to speak on stage. The meetings have a friendly atmosphere, and all participants are kind to each other. I think it's a very attractive form of learning and also good help with conquering stage fright. Additionally, you can learn a lot of interesting things and the vocabulary connected to them. There is a rundown at the end of each meeting - the grammarian corrects picked-up mistakes, the ah counter calls your attention to the number of times you paused during your speech, and the timer checks if everyone talked for the appropriate amount of time. Thanks to that information, every following speech is better and better. No matter if you're an active participant or just a listener, you get something out of every meeting and it's sure to be a time well-spent.

Anna kl.2

Otwarte spotkania języka angielskiego Toastmasters, rozwijają u uczniów naszej szkoły nie tylko zdolność komunikacji w obcym języku, ale również pozwala oswoić się z tremą na scenie. Formuła Toastmasters została wynaleziona już w 1923r. w jednym z kalifornijskich klubów YMCA i była przez lata testowana w uniwersytetach w całej Ameryce. Jako niejednokrotny uczestnik owych zebrań, mogę zaświadczyć, że Toastmasters to najlepszy sposób na sprawdzenie swoich umiejętności językowych i zastosowanie dotychczasowo poznanych reguł w prawdziwym życiu. Dzięki tym spotkaniom lepiej radzę sobie z presją mówcy, używam mniej przerywników i czuję się bardziej komfortowo mówiąc po angielsku.

Open Toastmasters English meetings, develop not only the ability of our school students to communicate in a foreign language, but also allow them to get used to stage fright. The Toastmasters formula was invented in 1923. At one of the YMCA clubs in California

and has been tested at universities throughout America for years. As a frequent participant in these meetings, I can certify that Toastmasters meetings are the best way to test your language skills

Albert kl 2

Jako spotkanie online w ramach zajęć języka angielskiego uczniowie naszej szkoły mieli także możliwość spotkania z jednym z założycieli klubu mówców Inspire Rzeszów Toastmasters Tomaszem Dziuban, który jest także absolwentem naszej szkoły.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się nie tylko o założeniach i celach działania klubu mówców ale i o tym jak ważna jest kształtowanie sprawności komunikacyjnych w języku angielskim oraz jak pomaga w tym tak zwana edukacja poza formalna.

Realizując projekt uczniowie uczestniczyli także w serii anglojęzycznych spotkań online z woluntariuszami Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych INPRO. Podczas spotkań mieli szansę doskonalenia swoich umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim budowania wypowiedzi zgodnie z zasadami public speaking oraz pogłębiania wiedzy na temat różnych krajów i kultur. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w ww. spotkaniach.

Realizacja powyższych działań była możliwa dzięki przeszkoleniu dwóch nauczyciel języka angielskiego, którzy zostali również zaangażowani jako opiekunowie koordynujący edukację poza formalną oraz wdrażanie projektu w proces dydaktyczny poprzez uczestniczenie razem z uczniami w anglojęzycznych spotkaniach rzeszowskiego klubu mówców Toastmasters, przygotowanie klasowych anglojęzycznych spotkań w konwencji Toastmasters, wdrażanie elementów public speaking w trakcie prowadzenia zajęć języka angielskiego. W tym celu w czasie wywiadówek min. przybliżono rodzicom oraz uczniom działalność tej organizacji będącej organizacją non profit. Aby zwiększyć profesjonalizm prowadzonych zajęć nauczyciele mający zaangażować się w powyższe działania zostali wysłani na kursy do Wielkiej Brytanii. Kursy z zakresu fonetyki umożliwiły im rozszerzenie i zdobycie wiedzy, aby podczas prowadzonych zajęć projektowych uczniowie byli w atrakcyjny sposób wspierani w prawidłowej intonacji, artykulacji, akcentowaniu w języku angielskim. Ponadto zapoznano się z działalnością szkoły językowej ICQ Malta. Była to mobilność o charakterze job shadowing nauczyciel uczestniczący obserwował metody stosowane w nauczaniu języka angielskiego w placówce specjalizującej się w prowadzeniu zajęć nastawionych na skuteczną komunikację.

Dofinansowanie projektu z UE: 5669 EUR

Zobacz galerię

djalbum_link:251