Deklaracja dostępności

Wstęp

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://www.3lo.rzeszow.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie https://www.3lo.rzeszow.pl

Daty publikacji i aktualizacji

1. Data publikacji strony internetowej – 31.08.2017

2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Zależy nam, aby każdy internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Pod adresem:

https://bip.erzeszow.pl/pl/222-iii-liceum-ogolnoksztalcace-im-cypriana-kamila-norwida-w-rzeszowie.html  dostępne są dane teleadresowe siedziby III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

Tel. 17 74 82-870 – sekretariat

Tel. 17 74 82 871 – dyrektor

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

- adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- tel. 17 74 82 870

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

2. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

3. III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

1. Adres: III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Szopena 11,
35-055 Rzeszów.

2. Główne wejście do szkoły usytuowane jest od wewnętrznej drogi dojazdowej od ul. Szopena.

3. Szkoła posiada 5 wyjść ewakuacyjnych.

4. Budynek szkoły nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową, nie jest też wyposażony w windę. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. Kontakt z osobą niepełnosprawną ruchowo pod nr telefonu 17 74 82 870 i umówienie się na spotkanie przed budynkiem szkoły lub przy wejściu do budynku.

6. Przed szkołą parking z miejscem wyznaczonym dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

 Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.