16 grudnia 2010 roku w Liceum Norwida rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie – „Norwid”.

Zarząd Stowarzyszenia:

mgr Andrzej Borowik (Absolwent III LO) – Prezes Stowarzyszenia

mgr Mieczysław Pasterski – I Wiceprezes

mgr Teresa Skałecka – II Wiceprezes

mgr Lidia Kwolek - Sekretarz

mgr Jan Prawelski (Absolwent III LO) - Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Mgr Wanda Lignowska-Bajda

Mgr Marta Hajduk (Absolwentka III LO)

Mgr Renata Stryczek (Absolwentka III LO)

Adres:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie – „Norwid”.

ul. Szopena 11

35-055 Rzeszów

Numer rachunku do rozliczeń krajowych:

28 1500 1100 1211 0006 5231 0000

Numer rachunku i BIC Kredyt Banku S.A. do rozliczeń transgranicznych:

PL 28 1500 1100 1211 0006 5231 0000        KRDBPLW

 

 

Statut Stowarzyszenia NORWID

 

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju 

III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie – „Norwid””

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie - „Norwid” jest dobrowolnym, powszechnym, samorządnym Stowarzyszeniem nauczycieli, absolwentów i sympatyków III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie. 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie - „Norwid”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z późn.zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 1

1.    Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie - „Norwid”

2.    Do działań statutowych Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Norwid”

3.    Terenem działalności jest Rzeczpospolita Polska.

4.    Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5.    Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów. 

6.    Ilekroć w statucie pojawia się nazwa „szkoła” rozumie się przez to III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie, 35-055 Rzeszów ul.Szopena 11.

7.    Ilekroć w statucie pojawia się stwierdzenie „uczeń” – rozumie się przez to ucznia III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie, 35-055 Rzeszów ul. Szopena 11.

§ 2

1.    Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

2.    Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

3.    Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaku graficznego według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zebrane Członków.

4.    Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane na czas nieokreślony.

5.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 3

1.    Celem Stowarzyszenia  jest prowadzenie działalności : 

a)    edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, sportowo – rekreacyjnej, turystycznej i prozdrowotnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w wyżej wymienionych przedsięwzięciach, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

b)    na rzecz wyrównywania szans osobom w trudnej sytuacji życiowej, 

c)    na rzecz wspierania rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

d)    na rzecz  ochrony i promocji zdrowia,

e)    na rzecz osób niepełnosprawnych,

f)    na rzecz aktywizacji zawodowej,

g)   charytatywnej,

h)   na rzecz propagowania historii, kultury i sztuki,

i)    na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii,

j)    na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym,

k)   na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 

l)    na rzecz poprawy infrastruktury III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie,  

m)  wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

1.    Organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia, ochroną środowiska, przedsiębiorczością, dla uczniów szkoły, ich rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego.

2.    Organizowanie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i grup wsparcia dla uczniów i ich rodzin. 

3.    Wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4.    Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

5.    Współpracę z samorządem terytorialnym w realizacji jego zadań, w tym związanych  z pomocą społeczną.

6.    Prowadzenie działalności wydawniczej dla potrzeb szkoły. 

7.    Podejmowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem szkoły.

8.    Promowanie osiągnięć szkoły i jej zasłużonych wychowanków.

9.    Organizację imprez naukowych, kulturalnych. 

10.   Zakup pomocy dydaktycznych. 

11.   Sponsorowanie nagród laureatom i zasłużonym działaczom Stowarzyszenia.

12.   Sponsorowanie stypendiów. 

13.   Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze filantropijnym służących pozyskiwaniu środków materialnych dla rozwoju szkoły.

14.   Organizowanie wycieczek szkolnych i imprez turystyczno – krajoznawczych.

15.   Pozostałą działalność wydawniczą, promocyjną i reklamową nie wymienioną w  pkt.6.

16.   Prowadzenie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

17.   Prowadzenie szkoleń i kursów o innym charakterze. 

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki 

§ 5

1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a)    zwyczajnych,

b)    wspierających,

c)    honorowych.

2.    Uchwałę o przyjęciu nowego członka podejmuje Zarząd. 

3.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która podpisze pisemną deklarację przynależności do Stowarzyszenia i zostanie zaakceptowana przez   Zarząd.

4.    Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością  Stowarzyszenia i wspierające go finansowo bądź rzeczowo. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

5.    Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub szkoły. Wyboru członków honorowych dokonuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu za zgodą osoby uhonorowanej. 

§ 6

Członkowie zwyczajni mają prawo :

a)    brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

b)    brać udział w Walnym Zebraniu Członków,

c)    wybierać i być wybieranym do wszystkich organów zgodnie z postanowieniami

niniejszego Statutu,

d)    uzyskiwać wszelkie informacje od władz Stowarzyszenia o ich działalności,

e)    korzystać z wyposażenia Stowarzyszenia, ulg i przywilejów zapewnianych przez władze Stowarzyszenia.

§ 7

Członkowie wspierający mają prawo :

a)    do głosu doradczego, 

b)    do brania udziału we wszystkich przejawach działalności Stowarzyszenia, 

c)    do zgłaszania wniosków dotyczących  działalności Stowarzyszenia.

§ 8

Członkowie honorowi mają prawo :

a)    do głosu doradczego,

b)    do brania udziału we wszystkich przejawach działalności Stowarzyszenia, 

c)    do zgłaszania wniosków dotyczących  działalności Stowarzyszenia.

§ 9

Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z opłacania składek.

§10

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek :

a)    dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

b)    przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)    realizować cele Stowarzyszenia,

d)    brać udział w pracach Stowarzyszenia,

e)    opłacać składki członkowskie, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej,

f)    przyczyniać się do pomnażania dorobku Stowarzyszenia.

§ 11

1.    Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek :

a)    śmierci członka,

b)    dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

c)    wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadkach stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.

2.    O ustaniu członkostwa w przypadku pkt 1.c decyduje Zarząd w drodze uchwały. Zarząd zobowiązany jest powiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczyny wykluczenia, wskazując na prawo do odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna stowarzyszenia

§ 12

1.    Władzami stowarzyszenia są :

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2.    Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu

tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. Walne Zebranie Członków może postanowić o głosowaniu jawnym. 

3.    Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

4.    W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia  w trakcie  kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, który  uległ zmniejszeniu, z tym że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu. Nie dotyczy to Walnego Zebrania Członków.

§ 13

1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2.    Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

a)    zwyczajne – raz w roku,

b)    sprawozdawczo – wyborcze – co  trzy lata,

c)    nadzwyczajne :

•     na własny wniosek, 

•    na wniosek Komisji Rewizyjnej,

•    na umotywowany wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane. Powinno być zwołane nie później niż 30 dni od daty złożenia

odpowiedniego wniosku Zarządowi.

4.    Zarząd zobowiązany jest do poinformowania członków o terminie Walnego Zebrania Członków najpóźniej na 7 dni przed zebraniem.

5.    Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w pierwszym terminie obrad zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków     zwyczajnych. W przypadku braku kworum zwołuje się Walne Zebranie  Członków w     drugim terminie w tym samym dniu obrad, bez względu na liczbę członków     uczestniczących w zebraniu. Uchwały w drugim terminie zapadają zwykłą     większością głosów, bez względu na liczbę uczestników. 

6.    Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz. Prezydium  wybierane jest  w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :

a)    określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)    uchwalanie zmian Statutu,

c)    wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)    udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

h)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)    podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 15

1.    Zarząd składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

2.    Walne Zebranie Członków wybiera odrębnie: Prezesa Zarządu, dwóch wiceprezesów, dwóch członków Zarządu: Sekretarza i Skarbnika . 

3.    Do kompetencji Zarządu należy :

a)    kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za poziom pracy Stowarzyszenia,

b)    przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

c)    zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia

d)    planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

e)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

f)    ustalenie wysokości składek członkowskich,

g)    wykonywanie innych czynności dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenia.

4.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb.

5.    Posiedzenia Zarządu mają charakter zamknięty, o ile Zarząd nie postanowi inaczej.

6.    Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu, w tym Skarbnika w odniesieniu do spraw majątkowych.  W przypadku równej ilości głosów ostateczną decyzję podejmuje Prezes.

§ 16

1.    Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest Prezes z członkiem zarządu lub Wiceprezes z członkiem zarządu.

2.    Decyzje finansowe do kwoty 1000 zł podejmuje jednoosobowo Prezes. Decyzje powyżej tej kwoty wymagają uchwały Zarządu. 

3.    Prezes zwołuje Walne Zebranie Członków po uchwale Zarządu, zawiadamiając o tym  członków Stowarzyszenia  co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

4.    Prezes koordynuje pracę zespołów i komisji wyłonionych przez Zarząd.

§ 17

Wiceprezes zastępuje w obowiązkach Prezesa i posiada wszystkie jego kompetencje w czasie pełnienia funkcji mu powierzonej w przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa. 

§ 18

1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2.    Komisja Rewizyjna wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego.

3.    Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować do swego grona nowego członka w miejsce ustępującego.

4.    Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt prac Stowarzyszenia

5.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)    kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

b)    zwracanie uwagi Zarządowi na ewentualne uchybienia i wnioskowanie środków zaradczych,

c)    składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania zawierającego ocenę działalności Stowarzyszenia, 

d)    wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

e)    wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu, 

f)    wnioskowanie o zatwierdzenie sprawozdania finansowego. 

6.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą :

a)    być członkami Zarządu ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z osobami zarządzającymi Stowarzyszeniem,

b)    być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,

c)    otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca  2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn.zm.). 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§19

1.    Majątek Stowarzyszenia stanowią  fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome.

2.    Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów  statutowych.

§ 20

1.    Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a)    składki członkowskie,

b)    świadczenia członków, którzy wspierają Stowarzyszenie,

c)    darowizny,

d)    dotacje i subwencje,

e)    spadki,

f)    dochody z nieruchomości i rzeczy ruchomych,

g)    zbiórki publiczne,

h)    inne dochody.

2.    Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą.

3.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 21

1.    Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku.

2.    Nowi członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 22

Osoby nie będące członkami Zarządu mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

§ 23

1. Wprowadza się zakaz :

a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)    przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich osób, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c)    wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

d)    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 24

1.    Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych  uprawnionych do głosowania.

2.    Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia. oraz sposób jego likwidacji.

3.    Jeżeli uchwała, o której mowa w punkcie 2, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Skarbnik  i Sekretarz.

4.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.