Projekt pod nazwą  „Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów”   realizowany w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w  Rzeszowie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu: „Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej”- nr  PO WERSE- 2017-1-PL01-KA101-037850, jest projektem jednorocznym trwającym od  17.12.2017 do  16.12.2018.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”  jest realizowany w IV osi priorytetowej innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” stanowi dodatkowe źródło dofinansowania projektów dla Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach konkursu wniosków 2017 r. 

W ramach niniejszego projektu dofinansowanie otrzymują wnioski zakwalifikowane na listę rezerwową konkursu wg listy rankingowej.

Projekt „Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów” ma  na celu wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego, aby pomóc uczniom naszej szkoły w podniesieniu poziomu znajomości tego języka min poprzez naukę sztuki przemawiania w języku angielskim i przełamywania związanego z tym stresu. 

Dzięki projektowi chcemy przełamać występujące wśród naszych uczniów bariery komunikacyjne  języka angielskiego oraz sprawić aby nabrali komunikatywnej pewności siebie.

W celu pomocy naszym uczniom od pewnego czasu poszukiwaliśmy nowych innowacyjnych metod pedagogicznych atrakcyjnych dla młodych ludzi, które pomogą nam w osiągnięciu tego celu. Pomimo, że nasze liceum   jest położone w mieście wojewódzkim  uczniowie pochodzą głównie z małych miejscowości i okolicznych wiosek. Zauważyliśmy, że mają oni niekiedy  słabszą znajomość języka angielskiego nabytą  w gimnazjum. Wdrażane w ostatnich latach nowe metody poprawiają ogólny poziom znajomości języka angielskiego,  jednak stosowane metody nie przełamują w pełni barier komunikacyjnych uczniów.  Równocześnie zauważyliśmy wśród studentów oraz licealistów naszego miasta  modę na uczęszczanie do klubów Toastmasters w tym klubów anglojęzycznych.
Toastmasters International to międzynarodowa organizacja typu non-profit, której celem jest min. szerzenie umiejętności komunikacji i przemawiania. Jej początki o sięgają 1924 roku, kiedy to  Ralph  Smedley zdając sobie sprawę z zapotrzebowania na naukę publicznego przemawiania złożył w Kalifornii klub, który nazwany został Toastmasters. Obecnie  Toastmasters International zrzesza ponad 352 000 członków w 16 400 klubach, rozlokowanych w 142 państwach

Jako szkoła widzimy że cele tej organizacji  polegające na uczeniu przemówień publicznych oraz przełamywania stresu i  dodaniu mówcy pewności siebie są świetnym przykładem edukacji poza formalnej zwłaszcza jeśli odbywa się ona w języku obcym. Zauważyliśmy,  że takie  metody byłyby dobre dla naszych uczniów.  Dlatego realizując niniejszy projekt jeden z  nauczycieli języka angielskiego systematycznie wraz z uczniami uczestniczy w  spotkaniach anglojęzycznych klubu mówców  Inspire Rzeszów Toastmasters, które w przystępny sposób ucząc w przyjaznej atmosferze przemawiania pomagają im uwierzyć w siebie i przełamać opory językowe. Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w tych spotkaniach a także próbują w ramach spotkań prezentować swoje mini przemówienia.
W ramach szkolnych  zajęć języka angielskiego uczniowie naszej szkoły  mieli także możliwość spotkania z jednym z założycieli klubu Tomaszem Dziuban (22.03.2018), który jest także absolwentem naszej szkoły. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się nie tylko o założeniach i  celach działania klubu mówców ale i o tym jak ważna jest kształtowanie sprawności komunikacyjnych w języku angielskim oraz jak pomaga w tym tak zwana edukacja poza formalna.
Realizując projekt uczniowie uczestniczyli także w spotkaniu z  członkiem klubu Beatą Subczak (12.09.2018), która przedstawiła   w języku angielskim  prezentację o możliwościach studiowania w  krajach anglojęzycznych oraz o możliwościach poza formalnej nauki języka i  poznawaniu kultury krajów anglojęzycznych np. w ramach wyjazdu au-pair.
22.11.2018 podczas spotkania ks. Józefem Muchą, który przez pięć lat pracował w USA a  obecnie jest katechetą w  naszej szkole,  uczniowie klasy 1b mieli możliwość lepszego poznania kultury, historii, zwyczajów Stanów Zjednoczonych, mogli także w bezpośrednich pytaniach uzyskać odpowiedź na wiele interesujących ich tematów dotyczących np. życia młodych ludzi w USA. Dodatkowym walorem spotkania była możliwość komunikowania w języku angielskim.
W ramach tzw. dobrych praktyk korzystając z wzorców klubu Toastmasters również podczas prowadzonych szkolnych zajęć języka angielskiego uczniowie regularnie mają możliwość prezentowania swoich mini mów. Można zauważyć, że prezentacja na mini forum klasowym przygotowanej i skonstruowanej według ustalonych zasad  wypowiedzi pozwala nie tylko powoli oswajać stres i przełamywać pewne bariery językowe ale i zwiększać pewność siebie ucznia co szczególnie wspiera osoby którym trudniej jest opanować pewne treści programowe. Bardzo ważne jest też, że uczniowie obserwując nawzajem swoje mini przemówienia uczą się od siebie co jest bardzo ważnym etapem rozwoju umiejętności językowych.
Realizacja powyższych działań była możliwa dzięki przeszkoleniu nauczyciela języka angielskiego, który  został również zaangażowany jako opiekun koordynujący edukację poza formalną  poprzez uczestniczenie razem z uczniami  w anglojęzycznych spotkaniach rzeszowskiego klubu mówców Toastmasters. W tym celu  przybliżył on rodzicom w czasie wywiadówek oraz uczniom działalność tej organizacji będącej organizacją non profit.  Aby zwiększyć profesjonalizm prowadzonych zajęć nauczyciel mający zaangażować się w powyższe działania został wysłany na dwa kursy do Wielkiej Brytanii. Jeden z kursów to kurs językowy a  drugi fonetyczny, które to umożliwiły nauczycielowi rozszerzenie i zdobycie wiedzy, aby podczas prowadzonych dodatkowych zajęć uczniowie byli w atrakcyjny sposób wspierani w  prawidłowej intonacji, artykulacji, akcentowania w języku angielskim.

Dofinansowanie projektu z UE: 24 917,41PLN


„Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim – szansą sukcesu naszych uczniów”Show Gallery