Programy stypendialne Miasta Rzeszowa dla uczniów: Stypendia szkolne, Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia, Stypendium "Młody Inżynier".

Stypendia szkolne 

Warunki

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 182 ze zm.); obecnie wynosi ona 514 zł netto. W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

O stypendium szkolne mogą się ubiegać:

- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów, 

- zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a, tel. 178754639.

Termin i sposób załatwienia

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ww. terminu.

Formy stypendium szkolnego

- całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

- całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki,

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów).

Jednostka odpowiedzialna

Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a, tel. (017) 875 46 39.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie stypendiów szkolnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier"

Stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

1. posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie Rzeszowa lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,

2. uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

3. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali, co najmniej dobrą ocenę zachowania,

4. w roku szkolnym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium nie mieli nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

5. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych,

6. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę do średniej ocen wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć) co najmniej 4,50,

7. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z wybranych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących (matematyczno-przyrodniczych), zawodowych albo ogólnozawodowych co najmniej:

a) 5,60 – w przypadku gimnazjum,

b) 5,30 – w przypadku liceum ogólnokształcącego,

c) 5,00 – w przypadku technikum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkół ponadgimnazjalnych artystycznych.

8. Uzyskali co najmniej ocenę dobrą z przedmiotów wymienionych w ust. 4 pkt 1.

Średnią ocen z wybranych przedmiotów ogólnokształcących (matematyczno-przyrodniczych), zawodowych albo ogólnozawodowych oblicza się:

1. w przypadku gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego – na podstawie ocen z trzech przedmiotów wybranych spośród następujących:

a) matematyka,

b) fizyka 

c) biologia,

d) chemia,

e) informatyka,

f) geografia,

2. w przypadku technikum i zasadniczej szkoły zawodowej – na podstawie ocen z trzech przedmiotów wybranych zarówno spośród wyżej wymienionych, jak i zawodowych właściwych dla danego zawodu, przewidzianych w szkolnych planach nauczania; warunkiem jest, aby co najmniej jeden z przedmiotów był ogólnokształcącym, 

3. w przypadku szkół ponadgimnazjalnych artystycznych (szkoły plastyczne i szkoły muzyczne) – na podstawie ocen z trzech przedmiotów wybranych zarówno spośród wyżej wymienionych, jak i ogólnozawodowych właściwych dla danego profilu kształcenia przewidzianych w szkolnych planach nauczania; warunkiem jest, aby co najmniej dwa z przedmiotów były ogólnokształcące, wybranymi spośród wymienionych w ust. 4 pkt 1.

Wymagane dokumenty

1. wniosek o przyznanie Stypendium dla młodego inżyniera,

2. arkusza ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do przyznania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły) lub zaświadczenie o ocenach uzyskanych w III klasie gimnazjum dla uczniów klas I szkoły ponadgimnazjalnej wystawione przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w poprzednim roku szkolnym według wzoru określonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa,

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a, pok. 5.

Termin i sposób załatwienia

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły. Wnioski należy składać w terminie od 15 do 30 września roku szkolnego, na który ma być przyznane stypendium.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a, tel.: 17 875 44 73.

Inne informacje

Wysokość stypendium określa Prezydent Miasta Rzeszowa, w ramach przyznanych środków w budżecie gminy, w stosownym zarządzeniu.

Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania.

W przypadku gdy uczeń pobiera „Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce” albo „Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia” nie może ubiegać się o stypendium w ramach niniejszego Programu.

Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje w przypadku:

1. skreślenia ucznia z listy uczniów,

2. rezygnacji ucznia ze szkoły,

3. uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy zachowania,

4. podjęcia przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza Rzeszowem,

5. wymeldowania z pobytu stałego w Rzeszowie,

6. złożenia w formie pisemnej przez pełnoletniego stypendystę lub rodzica (opiekuna prawnego) niepełnoletniego stypendysty rezygnacji z pobierania stypendium,

7. zmiany miejsca zameldowania na zameldowanie poza Rzeszowem.

Szkoła informuje uczniów o wysokości i okresie przyznania stypendium, odmowie oraz utracie prawa do stypendium.

Niepoinformowanie Prezydenta Miasta Rzeszowa o sytuacjach powodujących utratę prawa do otrzymywania stypendium i pobierania stypendium w sposób niezgodny z warunkami zawartymi w Programie będą podstawą do żądania od pełnoletniego stypendysty lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania stypendium na wskazany rachunek bankowy.

 


Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia 

Warunki

Stypendium może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych:

 a) podstawowych (klasy IV – VI),

 b) gimnazjalnych,

 c) ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

 

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

 

1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,

 

2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

 

3) uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

a) 5,60 – w przypadku uczniów szkół podstawowych,

b) 5,40 – w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych,

c) 5,10 – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

 

4) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

 

5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

 

Do średniej ocen nie wlicza się dodatkowych zajęć edukacyjnych wprowadzonych do szkolnych planów nauczania na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204).

 

Uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę z tych zajęć. W przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia z religii i etyki do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen kwalifikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób średnia ocen nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

 

1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,

 

2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

 

3) uzyskali jedno z następujących osiągnięć:

  a) tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub tytuł laureata zawodów trzeciego stopnia olimpiady, konkursu lub turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125 z późn. zm.), 

  b) tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym,

  c) tytuł laureata konkursu sportowego, zawodów sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim - w przypadku ucznia będącego reprezentantem szkoły. 

4) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

 

5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

 

Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Miasta Rzeszowa w kraju lub poza jego granicami.

W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 lipca do 30 czerwca roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.

 

Wymagane dokumenty:

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce:

•    wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce,

•   arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły).

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia:

•    wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia,

•   arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do   uzyskania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły),

•    zaświadczenie lub kserokopie dokumentów stwierdzających uzyskanie osiągnięć.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a, pok. 5.

 

Termin i sposób załatwienia: 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dłużej niż do 15 lipca danego roku. W przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych wnioski o przyznanie stypendium należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dłużej niż do 31 maja danego roku. W razie zbiegu uprawnień do uzyskania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia przyznaje się Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce, a jego kwotę podwyższa się nie więcej niż o 40% miesięcznej wysokości Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia.

 

 

Podstawa prawna:

Zasady udzielania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia reguluje: Uchwała Nr XX/438/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a, tel.: 17 875 46 14.

 

Inne informacje:

Wysokość stypendium określa Prezydent Miasta Rzeszowa, w ramach przyznanych środków w budżecie gminy, w stosownym zarządzeniu.

 

Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania, z wyjątkiem absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których stypendium zostanie przyznane i wypłacone w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

 

W przypadku gdy w roku szkolnym, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium, uczeń otrzymał stypendium za wyniki w nauce na podstawie art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, to okres przyznania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce ulega skróceniu o jeden miesiąc.

 

Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje w przypadku:

1) skreślenia ucznia z listy uczniów,

2) rezygnacji ucznia ze szkoły,

3) uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy zachowania,

4) podjęcia przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza Rzeszowem,

5) zmiany miejsca zameldowania na zameldowanie poza Rzeszowem,

6) wymeldowania z pobytu stałego w Rzeszowie,

7) rezygnacji z pobierania stypendium złożonej pisemnie przez ucznia pełnoletniego lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego.

 

Niepoinformowanie Prezydenta Miasta Rzeszowa o sytuacjach powodujących utratę prawa do otrzymywania stypendium i pobieranie stypendium w sposób niezgodny z warunkami zawartymi w Programie będą podstawą do żądania od pełnoletniego stypendysty lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania stypendium na wskazany rachunek bankowy.