• Egzamin maturalny w 2021 roku będzie przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych wyłącznie z  części pisemnej.
  • Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. Osoby te proszone są o pilny kontakt  z sekretariatem szkoły.
  • Nie będzie obowiązkowe przystąpienie do egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jeżeli uczeń/absolwent nie zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu/ów dodatkowego/ych na poziomie rozszerzonym, musi dokonać korekty w deklaracji w terminie do 8.02.2021 roku! Może jednak warto pozostać przy dotychczasowym wyborze.
  • Więcej szczegółów http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20210105123539508Przygotowując się do egzaminu maturalnego w 2021 r. zapoznawaj się na bieżąco z komunikatami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. CKE informuje, że w przypadku obowiązywania w kraju stanu epidemii związanej z COVID-19, podobnie jak w roku 2020 wydane zostaną wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego.

Poniżej zamieszczono przydatne linki o egzaminie maturalnym 2021:

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2021 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.

Arkusze maturalne 2020

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/2020-2/

Materiały dodatkowe

Karty wzorów

Próbny egzamin maturalny 2020

Próbny egzamin

Przykładowe arkusze

Adresy:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

men.gov.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna

cke.gov.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

oke.krakow.pl

Panel zdających i absolwentów (w obrębie OKE) 

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103121435785